بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيْمِ
HADIS PALSU: 12 GOLONGAN MANUSIA KETIKA DIBANGKITKAN DARI KUBUR
 
Di berbagai situs, blog dan sosial media lainnya beredar hadis dengan judul:
12 Kelompok Jenis Manusia di Hari Kiamat, atau
12 Golongan umat manusia ketika dibangkitkan dari kubur atau,
12 Golongan Manusia Di Padang Mahsyar dan lain-lain.
 
Bunyinya:
 
Muaz bin Jabal r. a menghadap Rasullullah s. a. w dan bertanya: “Wahai Rasullullah, tolong uraikan kepadaku mengenai firman Allah saw: “Pada saat Sangkakala ditiup, maka kamu sekalian datang berbaris-baris” -(Surah an-Naba’:18).
 
Mendengar pertanyaan itu baginda menangis hingga basah pakaiannya. Lalu Baginda menjawab:”Wahai Muaz, engkau telah bertanyakan kepada aku, perkara yang amat besar, bahwa umatku akan digiring, dikumpulkan berbaris-baris menjadi 12 barisan, masing-masing dengan pembawaan mereka sendiri. Maka dinyatakan apakah 12 barisan itu:
 
Barisan Pertama: Dibangkitkan dengan tidak bertangan dan berkaki. Keadaan mereka ini dijelaskan melalui satu seruan dari sisi Allah Yang Maha Pengasih: ” Mereka itu adalah orang-orang yang ketika hidupnya menyakiti hati tetangganya. Maka ini balasannya, dan tempat kembali mereka adalah Neraka.
 
Barisan Kedua: Dibangkitkan dalam keadaan berbentuk babi hutan. Datanglah suara dari sisi Allah Yang Maha Pengasih: “Mereka itu adalah orang yang ketika hidupnya meremehkan solat, maka inilah balasannya, dan tempat kembalinya adalah Neraka.
 
Barisan Ketiga: Mereka berbentuk keldai, sedangkan perut mereka penuh dengan ular dan kala jengking. “Meraka ini adalah orang yang enggan membayar zakat. Maka inilah balasannya, dan tempat kembali mereka adalah Neraka.
 
Barisan Keempat: Dibangkitkan dengan keadaan darah seperti air pancutan keluar dari mulut mereka. “Mereka ini adalah orang yang berdusta didalam jual beli, maka inilah balasannya, dan tempat mereka adalah Neraka.
 
Barisan Kelima: Dibangkitkan dengan bau busuk daripada bangkai. Ketika itu Allah SWT menurunkan angin sehingga bau busuk itu mengganggu ketenteraman di Padang Mahsyar. “Mereka ini adalah orang yang menyembunyikan perlakuan derhaka takut diketahui manusia, tetapi tidak pula rasa takut kepada Allah SWT, maka inilah balasannya, dan tempat kembali mereka adalah Neraka.
 
Barisan Keenam: Dibangkitkan dengan keadaan kepala mereka terputus dari badan. “Mereka adalah orang yang menjadi saksi palsu, maka inilah balasannya, dan tempat kembali mereka adalah Neraka.
 
Barisan Ketujuh: Dibangkitkan tanpa mempunyai lidah dari mulut mereka mengalir keluar nanah dan darah. “Meraka itu adalah orang yang enggan memberi kesaksian di atas kebenaran, maka inilah balasannya, dan tempat kembali mereka adalah Neraka.
 
Barisan Kedelapan: Dibangkitkandalam keadaan terbalik degan kepala kebawah dan kaki keatas. ” Meraka adalah orang yang berbuat zina, maka inilah balasannya, dan tempat kembali mereka adalah Neraka.
 
Barisan Kesembilan: Dibangkitkan dalam keadaan wajah yang hitam tetapi matanya biru dan perutnya di penuhi api. Mereka itu adalah orang yang makan harta anak yatim dengan cara haram, maka inilah balasannya, dan tempat kembali mereka adalah Neraka.
 
Barisan Kesepuluh: Dibangkitkan dalam keadaan tubuh mereka penuh dengan sopak dan kusta. “Mereka adalah orang yang derhaka kepada orang tuanya. Maka inilah balasannya, dan tempat kembali mereka adalah Neraka.
 
….. dan seterusnya…
 
Hadis di atas tercantum dalam Kitab Durratun Nashihin.
 
Hadis tersebut adalah Hadis Riwayat al-Tsa’laby, dan Ibnu Mardawaih dari hadis al-Barra’ bin ‘Azib dari Mu’adz bin Jabal Ra. Beberapa ulama tafsir menyebut hadis di atas dalam tafsir mereka seperti al-Qurthuby, dan al-Baidhowy dalam menafsirkan QS. An-Naba’ ayat 18.
 
Dalam penelitian Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimasyqy dinilai status riwayat hadis tersebut: MUNGKAR karena dalam sanadnya terdapat lebih dari seorang perawi yang tidak dikenal ulama hadis dan tidak diketahui level ketsiqohannya (Majhulin).
 
Syaikh al-Albani yang juga melakukan penelitian ini menulis dalam Kitabnya “Silsilah al-Dho’ifah” bahwa hadis tersebut PALSU (Maudhu’).
 
Demikian, semoga kita lebih berhati-hati dalam menyebarluaskan hadis dan waspada dari hadis PALSU.
 
 
 
 
Ikuti kami selengkapnya di:
WhatsApp: +61 (450) 134 878 (silakan mendaftar terlebih dahulu)
Website: https://nasihatsahabat.com/
Email: [email protected]
Facebook: https://www.facebook.com/nasihatsahabatcom/
Instagram: NasihatSahabatCom
Telegram: https://t.me/nasihatsahabat
Pinterest: https://id.pinterest.com/nasihatsahabat
#12kelompokjenismanusiadiharikiamat #12golonganumatmanusiaketikadibangkitkandarikubur #12golonganmanusiadipadangmahsyar #haditspalsu #hadispalsu #derajathadis #hadismaudhu #hadismungkar #statushadis