بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

#SifatSholatNabi

BEBERAPA CARA/ KAIFIYAT MELAKUKAN SHALAT TAHAJUD DAN WITIR

 1. Shalat tiga belas rakaat dibuka dengan dua rakaat ringan. Hal ini berdasarkan hadis Zaid bin Kholid Al-Juhany radhiyallahu ‘anhu riwayat Muslim, beliau berkata:

“Sungguh saya akan memerhatikan shalat Rasulullah ﷺ di malam hari, maka beliau shalat dua rakaat ringan. Kemudian beliau shalat dua rakaat panjang, panjang, panjang sekali, kemudian beliau shalat dua rakaat lebih pendek dari dua rakaat sebelumnya, kemudian beliau shalat dua rakaat, dan keduanya lebih pendek dari dua rakaat sebelumnya, kemudian beliau shalat dua rakaat dan keduanya lebih pendek dari dua rakaat sebelumnya, kemudian beliau shalat dua rakaat dan keduanya lebih pendek dari dua rakaat sebelumnya, kemudian beliau berwitir. Maka itu (jumlahnya) tiga belas rakaat.”

Dan dalam hadis ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha riwayat Muslim, beliau berkata: “Adalah Rasulullah ﷺ, apabila beliau berdiri di malam hari untuk shalat, maka beliau membuka shalatnya dengan dua rakaat yang ringan.”

 1. Shalat tiga belas rakaat, delapan rakaat di antaranya dilakukan dengan salam pada setiap dua rakaat, kemudian Witir lima rakaat, dengan satu kali Tasyahhud dan satu kali salam.

Hal ini berdasarkan hadis ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha Riwayat Muslim:

“Adalah Rasulullah ﷺ shalat di malam hari tiga belas rakaat. Beliau Witir darinya dengan lima (rakaat). Tidaklah beliau duduk pada sesuatu pun, kecuali hanya pada akhirnya.”

 1. Shalat sebelas rakaat dengan salam pada setiap dua rakaat. dan Witir dengan satu rakaat. Hal ini berdasarkan hadis ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha riwayat Muslim, beliau berkata:

“Rasulullah ﷺ shalat antara selesainya dari shalat Isya’ sampai shalat Fajr (shalat Subuh) sebelas rakaat. Beliau salam setiap dua rakaat, dan Witir dengan satu rakaat.”

 1. Shalat sebelas rakaat, tidak duduk kecuali pada rakaat kedelapan, kemudian Tasyahhud tanpa salam, lalu berdiri untuk rakaat kesembilan, kemudian salam. Lalu shalat dua rakaat lagi dalam keadaan duduk.

Hal tersebut diterangkan dalam hadis Sa’ad bin HIsyam bin ‘Amir riwayat Muslim, beliau bertanya kepada ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha tentang bagaimana shalat Witir Rasulullah ﷺ, maka beliau menjelaskan:

“… Maka beliau bersiwak, berwudhu’ dan shalat sembilan rakaat. Beliau tidak duduk kecuali pada yang kedelapan, kemudian beliau berzikir kepada Allah, memuji-Nya dan berdoa kepada-Nya, lalu berdiri dan tidak salam. Kemudian beliau berdiri untuk kesembilan, lalu duduk, kemudian beliau berzikir kepada Allah, memuji-Nya dan berdoa kepada-Nya. Lalu beliau salam sengan (suara) salam yang beliau perdengarkan kepada kami, kemudian beliau shalat dua rakaat setelah salam dalam keadaan duduk. Maka itu sebelas rakaat wahai anakku. Ketika Nabi Allah ﷺ telah berumur dan beliau bertambah daging (Baca  bertambah berat), maka beliau Witir dengan tujuh (rakaat), dan berbuat pada yang dua rakaat seperti perbuatan beliau yang pertama. Maka itu adalah sembilam (rakaat) wahai anakku.”

 1. Shalat sembilan rakaat, tidak duduk kecuali pada rakaat keenam, kemudian Tasyahhud tanpa salam, lalu berdiri untuk rakaat ketujuh, kemudian salam. Lalu shalat dua rakaat lagi dalam keadaan duduk.

Hal ini di terangkan dalam hadis ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha di atas.

Berkata Syaikh Al-Albany: “Ini adalah beberapa kaifiyat yang Rasulullah ﷺ melakukannya pada shalat Lail dan Witir. Dan mungkin untuk ditambah dengan bentuk-bentuk yang lain, yaitu dengan mengurangi pada setiap bentuk yang tersebut, jumlah rakaat yang ia kehendaki, dan bahkan boleh baginya untuk membatasi dengan satu rakaat saja.”

Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla menyebutkan beberapa bentuk lain:

 1. Shalat tiga belas rakaat, yaitu salam pada setiap dua rakaat, dan Witir satu rakaat.
 2. Shalat delapan rakaat dengan salam pada setiap dua rakaat, kemudian ditambah Witir satu rakaat.
 3. Shalat enam rakaat dengan salam pada setiap dua rakaat, kemudian Witir satu rakaat.
 4. Shalat tujuh rakaat, tidak Tasyahhud kecuali pada yang keenam, kemudian berdiri sebelum salam untuk rakaat ketujuh, lalu duduk Tasyahhud dan salam.
 5. Shalat tujuh rakaat dan tidak duduk untuk Tasyahhud, kecuali di akhirnya.
 6. Shalat lima rakaat dan tidak duduk untuk Tasyahhud, kecuali di akhirnya.
 7. Shalat tiga rakaat, duduk Tasyahhud pada rakaat kedua dan salam, lalu Witir satu rakaat.
 8. Shalat tiga rakaat tidak duduk Tasyahhud dan salam, kecuali pada rakaat terakhir. [Tambahan dari penulis dan tidak tertera dalam Al-Muhalla]
 9. Shalat Witir satu rakaat.

Demikian beberapa kaifiyat yang disebutkan oleh Syaikh Al-Albany dalam Shalatut Tarawih hal. 86-94 (Cet. Kedua) dan Qiyamu Ramadan hal. 27-30 dan Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla 3/42-48. Dan Syaikh Al-Albany juga menyebutkan kaifiyat lain, yaitu shalat sebelas rakaat: Empat rakaat sekaligus dengan sekali salam, kemudian empat rakaat dengan sekali salam, lalu tiga rakaat.

Sebagaimana dalam hadis ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha riwayat Al-Bukhary dan Muslim:

“Rasulullah ﷺ tidaklah menambah pada (bulan) Ramadan, dan tidak pula pada selain Ramadan, lebih dari sebelas rakaat. Beliau shalat empat (rakaat). Jangan kamu tanya tentang baiknya dan panjangnya. Kemudian beliau shalat empat (rakaat). Jangan kamu tanya tentang baiknya dan panjangnya. Kemudian beliau shalat tiga (rakaat)”.

Namun ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang kaifiyat ini.

Pendapat Abu Hanifah, Ats-Tsaury dan Al-Hasan bin Hayy boleh melakukan Qiyamul Lail dua rakaat sekaligus, boleh empat rakaat sekaligus, boleh enam rakaat sekaligus, dan boleh delapan rakaat sekaligus, tidak salam kecuali di akhirnya. Kelihatannya pendapat ini yang dipegang oleh Syaikh Al-Albany, sehingga beliau menetapkan kaifiyat shalat sebelas rakaat: empat rakaat sekaligus dengan sekali salam, kemudian empat rakaat dengan sekali salam, lalu tiga rakaat dengan sekali salam.

Dan di sisi lain, Jumhur Ulama seperti Malik, Asy-Syafi’iy, Ahmad, Ishaq, Sufyan Ats-Tsaury, Ibnul Mubarak, Ibnu Abi Laila, Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, dan Ibnul Mundzir serta yang lainnya menghikayatkan pendapat ini dari Ibnu ‘Umar, ‘Ammar radhiyallahu ‘anhuma, Al-Hasan, Ibnu Sirin, Asy-Sya’by, An-Nakha’iy, Sa’id bin Jubair, Hammad dan Al-Auza’iy. Dan Ibnu ‘Abdil Barr berkata: “Ini adalah pendapat (ulama) Hijaz dan sebahagian (ulama) ‘Iraq.” Semuanya berpendapat, bahwa shalat malam itu adalah dua rakaat-dua rakaat, yaitu harus salam pada setiap dua rakaat. Ini pula pendapat yang dkuatkan oleh Syaikh Ibnu Baz beserta para Syaikh anggota Al-Lajnah Ad-Da`imah, dan juga pendapat Syaikh Ibnu ‘Utsaimin dan lain-lainnya. Sehingga mereka semua menyalahkan orang yang memahami hadis ‘Aisyah di atas dengan kaifiyat shalat sebelas rakaat: Empat rakaat sekaligus dengan sekali salam, kemudian empat rakaat dengan sekali salam, lalu tiga rakaat. Dan menurut mereka pemahaman yang benar adalah, bahwa empat rakaat dalam hadis itu adalah dikerjakan dua rakaat dua rakaat.

Tarjih

Yang kuat dalam masalah ini adalah pendapat Jumhur Ulama berdasarkan hadis-hadis ‘Abdullah bin ‘Umar radhiyallahu ‘anhuma riwayat Al-Bukhary dan Muslim, Rasulullah ﷺ bersabda:

“Shalat malam dua (rakaat) dua (rakaat)”

Hadis ini adalah berita, namun bermakna perintah, yaitu perintah untuk melakukan shalat malam dua dua rakaat. Demikian keterangan Syaikh Ibnu Baz dalam Majmu’ Fatawa beliau 11/323-324.

[Baca pembahasan tentang masalah di atas dalam: Al-Istidzkar 2/95-98, 104-106, Fathul Bari 4/191-198, Fatawa Al-Lajnah Ad-Da`imah 7/199-200 dan Asy-Syarh Al-Mumti’ 4/18-20]

Dan juga para Ulama berselisih pendapat tentang dua rakaat setelah Witir pada kaifiyat nomer 4 dan nomer 5. Ada tiga pendapat di kalangan ulama:

 1. Sunnah dua rakaat setelah Witir. Ini pendapat Katsir bin Dhomrah dan Khalid bin Ma’dan. Dan Al-Hasan dan Abu Mijlaz melakukannya, sedangkan Ibnu Rajab menukil hal tersebut dari sebahagian orang-orang Hanbaliyah.
 2. Ada rukhshoh (keringanan) dalam hal tersebut dan bukan makruh. Ini adalah pendapat Al- Auza’iy, Ahmad dan Ibnul Mundzir.
 3. Hal tersebut Makruh. Ini pendapat Qais bin ‘Ubadah, Malik dan Asy-Syafi’iy.

Tarjih

Tentunya dalil-dalil yang menjelaskan tentang kaifiyat itu adalah hujjah yang harus diterima tentang disyariatkannya shalat dua rakaat setelah Witir. Berkata Ibnu Taimiyah: “Dan kebanyakan Ahli Fikih tidak mendengar tentang hadis ini (yaitu hadis tentang adanya dua rakaat setelah Witir di atas -pent.), kerena itu mereka mengingkarinya. Dan Ahmad dan selainnya mendengar (hadis) ini, dan mengetahui keshohihannya. Dan Ahmad memberi keringanan untuk melakukan dua rakaat ini, dan ia dalam keadaan duduk, sebagaimana yang dikerjakan oleh (Nabi) ﷺ. Maka siapa yang melakukan hal tersebut tidaklah diingkari. Akan tetapi bukanlah wajib menurut kesepakatan (para ulama), dan tidak dicela orang yang meniggalkannya….”

[Baca: Majmu’ Fatawa Ibnu Taimiyah 23/92-94, Fathul Bari Ibnu Rajab 6/260-264 dan Al- Mughny 2/281]

 

Sumber: https://kaahil.wordpress.com/2012/04/02/terbaru-tata-cara-shalat-Tahajud-Witir-yang-benar-keutamaan-keajaiban-shalat-Lailshalat-malam-jumlah-rokaat-shalat-tahajjud-niat-shalat-Tahajud-waktu-utama-doabacaan-shola/