ADAKAH BEDA ANTARA AHLUS-SUNNAH WAL-JAMA’AH DENGAN MANHAJ SALAF?

By |2016-04-11T10:45:04+00:00April 11th, 2016|Akidah & Tauhid, Manhaj, Tanya Jawab|

Adakah Beda antara Ahlus-Sunnah Wal-Jama’ah dengan Manhaj Salaf? Pertanyaan: Ana mau bertanya tentang manhaj Ahlus-Sunnah wal-Jama’ah dan kaitannya dengan Manhaj Salaf (Salafi/Salafush-Shalih). Apakah keduanya hakikatnya manhaj yang sama? Jawaban: Manhaj [...]